Kista sopsug

Vi ombesörjer hantering av hushållssopor för ca 2900 lägenheter och några lokaler. Anläggningen förvaltas och drivs som en samfällighet med 17 st. medlemmar.

Kista Bild överifrån
 • Sopmängd i Siffror

  Sopmängden per år är ca 1 200 ton, motsvarande ca 130 st. containrar.

 • Sopor till Värme & El

  Soporna används som bränsle för att producera fjärrvärme och el.

 • Kraftig Energiförbrukning

  Sopmängden per år är ca 1 200 ton, motsvarande ca 130 st. containrar.

 • Så går det till

  Gamla-stationara-illust-web_000
  Schematisk bild av en sopsuganläggning

   Gemensamhetsanläggningen

   Utrustning, rörnät och sopinkast tillhör resp. medlem som en del i gemensamhetsanläggningen.

   Samfälligheten har inte något bokfört värde, utan värdet på anläggningen (byggnad och maskinell utrustning), rörnätet och sopinkasten är fördelat på och inskrivet i respektive delägande fastigheter värde.

   Sopinkast inomhus i flerbostadshus

   Samfälligheten äger sopventilen i botten av sopinkastet, sopinkastet och ev. lager ovanför ventilen tillhör resp. fastighetsägare.

   Sopinkast utomhus

   Sopinkasten de s.k. gröna gubbarna och en sopventil per inkast, utom inom:

   • kv. Randers, Silkeborg och Själland som har sopinkast utan sopventil på inkasten (Lowrise). Dessa delar har en sopventil per gren.

  Sopsuganläggningen

  (samfälligheten) består av
  • Terminalbyggnad

   Terminalbyggnaden står på en egen fastighet på Köpenhamnsgatan 2 (bredvid trappan och hissen upp till Sorögatan), inkl. maskinell utrustning.

  • 2 st. Sektioneringsventiler

   Ventilerna ger möjlighet att stänga sektioner av rörnätet så att inte hela systemet behöver tömmas samtidigt.

  • 3 st. Sopcontainrar

   Rymmer ca 10 ton/st.

  • Rörnät

   för transport av sopor inkl. tilluftanordningar. Längd ca 9 000 lm.

  • Utblåsningskanal

   Ett rör som mynnar över hustaken på Sorögatan och leder ut sugluften.

  • Insugsventiler

   I ytterändarna på rörnätet, där sugluften tas in i rörsystemet

  sopsuganläggningen - kista sopsug

  Styrelsen